Pensioen

Bij een echtscheiding hebben voormalige partners volgens de Wet verevening pensioenrechten beiden recht op een deel van elkaars pensioen. Het gaat dan om het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Hierbij maakt het niet uit of men getrouwd is in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Men hoeft pensioen niet te delen. In het echtscheidingsconvenant kan worden opgenomen, dat men afstand doet van het ouderdomspensioen van de ander. Men doet dan afstand van een deel van het pensioen van de ander, het deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Overigens kan men ook geen aanspraak maken op het pensioen van de ander indien in de huwelijkse voorwaarden is afgesproken, dat de ander er geen recht op heeft.

Indien vóór 1 mei 1995 huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, waarbij het pensioen buiten de gemeenschap valt dan zal het pensioen door invoering van de Wet Verevening Pensioenrechten toch met de ex-partner moeten worden gedeeld. Indien men niet wil dat de ex-partner een deel van het opgebouwde pensioen krijgt, dan moeten nieuwe afspraken worden gemaakt in een echtscheidingsconvenant.

Uitbetaling ouderdomspensioen

Wanneer men gescheiden is, moet men dit melden aan de pensioenuitvoerder via een speciaal aanmeldingsformulier. Dit moet binnen twee jaar na de scheiding worden gemeld bij de pensioenuitvoerder. Zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, betaalt de pensioenuitvoerder het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks aan beide ex partners uit. De uitbetaling vindt plaats zolang de echtelieden allebei in leven zijn.

Als men samen een andere verdeling is overeengekomen of men afziet van het recht op het pensioen van de ex-partner, dan moet een afschrift van het echtscheidingsconvenant of van de huwelijkse voorwaarden worden opgestuurd naar de pensioenuitvoerder.

Conversie

Bij een echtscheiding kun je ook nog kiezen voor conversie (omzetting). Men doet daarbij definitief afstand van de helft van zijn of haar ouderdomspensioen. De helft waar de ex-partner recht op heeft, wordt dan zijn of haar eigen ouderdomspensioen. De ex-partner ontvangt dat ouderdomspensioen zodra hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Een nadeel van conversie is, dat de pensioenopbouwer zijn deel niet meer terugkrijgt wanneer de ex-partner overlijdt.

De afspraken die men maakt over conversie moeten worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden. De pensioenuitvoerder moet wel toestemming geven om te converteren. In geval van scheiding van tafel en bed is conversie overigens niet mogelijk.

Een ouderdomspensioen kan uitgebreid worden met een nabestaandenpensioen, ofwel partnerpensioen. Overlijdt de pensioenopbouwer, dan wordt zijn of haar pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden (partner en/of kinderen).

Bijzonder nabestaandenpensioen

Als men gescheiden is en de ex-partner overlijdt, dan bestaat nog steeds recht op (een deel van) zijn of haar nabestaandenpensioen. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd voor de scheiding. Men heeft geen recht op het geld dat na de scheiding opzij is gezet.

Een nabestaandenpensioen op risicobasis keert alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk. Na een echtscheiding vervalt de aanspraak op het nabestaandenpensioen op risicobasis.

Uitkering bijzonder nabestaandenpensioen

Volgens de wet heeft men recht op het bijzonder nabestaandenpensioen bij een echtscheiding en bij het einde van een geregistreerd partnerschap. Bij een scheiding van tafel en bed is men officieel nog steeds getrouwd. In dat geval kan men dan ook geen aanspraak maken op bijzonder nabestaandenpensioen. Komt een partner te overlijden, dan heeft men recht op een nabestaandenpensioen. Pas bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt het een bijzonder nabestaandenpensioen.

Het bijzonder nabestaandenpensioen dat bij overlijden van de ex-partner wordt uitgekeerd, is meestal zeventig procent van het ouderdomspensioen.

Men kan afwijken van de wettelijke regeling betreffende het nabestaandenpensioen. Voor het maken van andere afspraken, is het verstandig een advocaat in te schakelen. Om deze afspraken rechtsgeldig te maken, moet een echtscheidingsconvenant worden opgesteld.

Gevolgen van hertrouwen

Ook als een van de ex partners hertrouwt behoudt de andere ex partner recht op hetbijzonder nabestaandenpensioen. De nieuwe echtgeno(o)t(e) van de ex-partner krijgt bij overlijden daardoor minder uitgekeerd.

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?