Belasting

Aftrekbaarheid betaalde partneralimentatie

Betaalde partneralimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De partneralimentatie moet dan wel vastgelegd zijn in een convenant of de rechter moet die hebben vastgesteld.

Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag aan partneralimentatie, is overigens al rekening gehouden met het belastingvoordeel.

Partneralimentatie is aftrekbaar als het periodieke betalingen betreft, een afkoopsom ineens, een betaling ten behoeve van verevening pensioenrechten en lijfrente en als het aan de gemeente wordt betaald ten behoeve van de bijstand van de ex-partner.

Aftrekbaarheid betaalde kinderalimentatie

Betaalde kinderalimentatie valt onder de aftrek “levensonderhoud kinderen” in de aangifte inkomstenbelasting. Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie is overigens al rekening gehouden met het belastingvoordeel. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de leeftijd en mate van onderhoud van het kind.

Indien een alimentatieplichtige kosten maakt voor het herzien of betalen van kinderalimentatie, dan zijn deze kosten niet aftrekbaar omdat deze kosten niet dienen voor het verkrijgen van inkomen.

Aftrekbaarheid rechtstreeks betaalde woonkosten van alimentatiegerechtigde door alimentatieplichtige

Indien een alimentatieplichtige woonkosten (bijvoorbeeld huur- of hypotheeklasten) voor de alimentatiegerechtigde betaalt, dan gelden terzake de aftrekbaarheid daarvan speciale regels. De basisregel is dat in een dergelijk geval dezelfde regels voor aftrekbaarheid van kinderalimentatie en partneralimentatie gelden.

Aftrekbaarheid gemaakte kosten door alimentatiegerechtigde

De kosten die een alimentatiegerechtigde moet maken om de partneralimentatie te verkrijgen, te verhogen of te behouden zijn aftrekbaar als kosten voor het verkrijgen van een inkomen. Het kan hier gaan om proceskosten, portokosten, reiskosten en kosten van juridische hulp.

De kosten om kinderalimentatie te verkrijgen, te verhogen of te behouden zijn niet aftrekbaar als kosten. Deze kosten dienen namelijk niet voor het verkrijgen van een inkomen, omdat kinderalimentatie geen inkomen is.

Verschuldigdheid inkomstenbelasting

Omdat kinderalimentatie geen inkomen is, hoeft daarover door de alimentatiegerechtigde geen belasting te worden betaald.

Ontvangen partneralimentatie wordt als inkomen gezien. Daarover moet derhalve inkomstenbelasting worden afgedragen worden aan de belastingdienst.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Als men sinds 1 januari 2006 of korter alimentatiegerechtigd is, moet vanaf deze datum ook 4,4 % inkomensafhankelijke zorgpremie over de partneralimentatie worden betaald.

Aanvullende bijstand naast partneralimentatie

Indien een alimentatiegerechtigde aanvullende bijstand naast partneralimentatie ontvangt, draagt de Sociale Dienst over het totaalbedrag van alimentatie plus aanvullende bijstand belasting af, omdat de bijstand en alimentatie in dit geval als één uitkering worden gezien. Het bedrag dat de alimentatiegerechtigde van de Sociale Dienst in de vorm van aanvullende bijstand ontvangt wordt daardoor wat lager, maar van het te ontvangen bedrag hoeft de alimentatiegerechtigde niets meer af te dragen aan de belastingdienst.

Alleenstaand en toch nog fiscaal partnerschap

In principe is men voor de belastingdienst al gescheiden en dus alleenstaand op het moment dat men niet meer bij elkaar woont. De belasting wordt vanaf dat moment apart geheven en de eventueel tijdens het huwelijk samengevoegde aftrekposten moeten vanaf dat moment afzonderlijk worden opgegeven.

Voor het jaar waarin men nog bij elkaar woonde, kan men nog kiezen voor fiscaal partnerschap. Onder omstandigheden kan dat gunstig zijn. Voorwaarde is dan wel dat men minimaal 6 maanden op hetzelfde adres woonde.

Direct advies
nodig?

Bel de scheidingshulplijn 0900 - 04 01 250
(50CPM)

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?